اسکین 98 » دانلود رمان عرق سگی از مسیحه زادخو

دانلود رمان عرق سگی از مسیحه زادخو

دانلود رمان عرق سگی از مسیحه زادخو

نویسنده : مسیحه زادخو

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان : خـواهش مـیکنم …دارم خفه مـیشم
چشاشو تنگ کردوآروم ازلای دندوناش باخشم زمزمه کرد:
– تـو اسمت شرابه؟
من داشتم خفه مـیشـدم با دوتا دستام دستشو گرفتـه بودم با التماس که سرشو برد پاین تر صورتش تـو گوشم تـو گوشم با خشم زمزمه کرد :
– تـو عرق سگی هم نیستی دختره ی احمق از زنابیزارم
داشتم خفه مـیشـدم که به سرفه افتادم پشت سر هم چند بار

بنا به درخواست ساماندهی برداشته شد

    نظرات بسته شده اند