اسکین 98 » دانلود رمان این عشقه یا هوس جلد دوم از مسیحه زادخو

دانلود رمان این عشقه یا هوس جلد دوم از مسیحه زادخو

دانلود رمان این عشقه یا هوس جلد دوم از مسیحه زادخو

نویسنده : مسیحه زادخو

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان : روش خیمه زدم …دست خـودم نبود داشتم گر مـی‌گرفتم من داشتم چکـار مـیکردم .اینقد بیتاب بوسیـدن بودم لبای دختری رو با ولع که که چهار ساله ازش محرومم رو بوسیـدم دقایقـی طولانی
ازش جدا شـدم داشتم تب مـیکردم به شـدت که همون طور که داشتم دکمه هامو باز مـیکردم خیلی گیج و مست بود لبخند عمـیق و مست و دیوانه کننده ای تـو نگـاه و لباش بود نگـاهم بهش خیره بود که و آروم اما پر نیاز گفتم :
-هانی ؟
چشاشو به زور باز و بستـه کرد که حالم داشت منغلب مـیشـد و گفتم :
– بگو جانم …بگو جانم
خندیـد با حالت مستی شـدیـدی و گفت :
– مـیخـوای ….چکـار ….کنی ؟…
پیرهنمو از تنم در آوردم و انداختم پایین و سریع لباس خـوابشو از تنش در آوردم .
#جلد_دوم_این_عشقه_یاهوس؟#(سام_و_عسل)

بنا به درخواست ساماندهی برداشته شد

    نظرات بسته شده اند