اسکین 98 » دانلود آهنگ خدایا حالمه دونی (گپ زور) از مرتضی باب

دانلود آهنگ خدایا حالمه دونی (گپ زور) از مرتضی باب

دانلود آهنگ خدایا حالمه دونی (گپ زور) از مرتضی باب

متن و معنی اهنگ :

د چاله ی پر تشی نیسی

{{ دیگه صفا و گرمی قدیم وجود نداره }}

م زندییمو خشی نیسی

{{ توی زندگیامون دیگه دلخوشی نیست }}
نه انگار رهتیم ا یادت

{{ خدایا دیگه انگار از یادت رفتیم }}

خدایا کن یه کاری

{{ خدایا یه کاری کن }}

مو وابهسه وو وم خسه

{{ من وابسته، اون از من خسته }}

و دل نی زخم نابهسه

{{ یه زخم سربازی روی دلم گذاشتی }}

و قهره اسمونت بام

{{ انگار آسمونت هم بهام قهره }}

ک سی حالم نباری

{{ که برای حال و روزم نبارید }}

خدایا حالمه دونی

{{ خدایا حالمو میدونی }}

نیا پیدا مسلمونی

{{ یه مسلمونی پیدا نمیشه }}

لشوم زنده دلوم مردهَ

{{ جسمم زنده اس اما دلم مُرده }}

یو هم زندی که دارم

{{ این هم از زندگی ای که من دارم }}

همش تا قسمتم درده

{{ تا بوده قسمتم درد بوده }}

خمم دونم نیورگرده

{{ خودمم میدونم برنمیگرده }}

و خو نیرم یه شو تا صب

{{ تا صبح خوابم نمیبره }}

اگر که سیر نبارم

{{ اگه یه دل سیر گریه نکنم }}

خدا عاشق نیابیدوم

{{ خدایا کاش عاشق نمیشدم }}

بچه ای کردوم نفهمیدوم

{{ بچگی کردم، نفهمیدم }}

مو ایطوری بلالوم سیش

{{ من اینجور دارم براش میسوزم }}

وو انگاری نه انگار

{{ اون انگار نه انگار }}

و خرسوم چشملوم کوره

{{ از بس گریه کردم چشام کور شده }}

خدا دوره ی گپ زوره

{{ خدایا دوره دوره ی زوره }}

یه رو لیکه ایزنن ایگن

{{ یه روزی ناله میزنن میگن }}

فلونی زه خشه دار

{{ فلانی خودشو دار زد }}

د بل هر چه بگن مردم

{{ بذار مردم هر چی میخوان بگن }}

ن ادم ایقدر دردوم

{{ من آدمِ این همه درد نیستم }}

دعی کو نامسلمونی

{{ دعای کدوم نامسلمون }}

بلالوم که بلالوم

{{ آتیشم زد، سوزوندم }}

دل وش دامه دلم کنده

{{ دل دادم و از من دل کنده }}

مو اینالوم وو ایخنده

{{ من ناله میزنم و اون میخنده }}

ار ایخیت عاشق وابیتو

{{ اگه میخواین عاشق بشین }}

بییتو‌ سیل و حالوم

{{ اول بیاین حال منو ببینید}}

دیدگاه خود را بگذارید