اسکین 98 » دانلود رمان دنیام باش از زهرا خرمی فر

دانلود رمان دنیام باش از زهرا خرمی فر

دانلود رمان دنیام باش  از زهرا خرمی فر

 

نویسنده : زهرا خرمی فر

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان : تو نیستی و من در خودم سرگردانم غیرقابل نفوذ برای واژه ها مصون برای سکوت شبها را ترک میکنم

بدون هیچ مسیر بی آنکه بدانم زندگی را دوباره از کجا شروع کنم…خلاصه که خانواده ای نیست

که مثل ما تا این حد پولدار باشه  با رسیدن به خونه کیانا، از فکر بیرون اومدم

دستم رو روی بوق گذاشتم و چند بار پشت سر هم فشردمش

با بیرون اومدنش از حیاط، دست از بوق زدن برداشتم و دستم رو روی فرمون گذاشتم

در ماشین رو باز کرد و خودش رو داخل ماشین پرت کرد   سلام دختره، چه طوری خوبی!

نگاهش کردم که مثل همیشه آرایش غلیظی کرده بود   چشم هام رو باز و بسته کردم

علیک  مرسی  خب کجا بریم! لب برچید   وا تو زنگ زدی گفتی آماده باش میام دنبالت

پس باید خودت ببریم یه جایی دیگه  اخمی کردم   من نمی دونم هر جا تو بگی

لبخندی زد   اوکی  پس به عرشیا زنگ می زنم با دوستش بیان رستوران ما هم بریم خوبه؟

اوه   کوفت‌  ماهورا باز چرت نگی فهمیدی؟  تا نگن نمی گم

نفسی کشید   خوبه خیالم راحت شد

دیدگاه خود را بگذارید